WSPÓŁPRACA
INDYWIDUALNE
TRAKTOWANIE
KOMUNIKACJA
O NAS

Kancelaria adwokacka Wysocki & Wudarczyk


Kancelarię Tworzą Młodzi i Dynamiczni Adwokaci

Świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Nasz zespół tworzą doświadczeni prawnicy, absolwenci jednych z najlepszych uczelni w kraju, którzy doświadczenie zawodowe zdobywali w warszawskich kancelariach. Dbamy o wysoką jakość świadczonych usług oraz zaangażowanie przy udzielaniu pomocy prawnej na rzecz Klientów. Do każdego z Klientów podchodzimy w sposób indywidualny, w pełni wykorzystując zaplecze merytoryczne jakim dysponuje nasza kancelaria adwokacka.
KOMUNIKACJA
WIEMY JAK WAŻNA DLA KLIENTA JEST ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ SYTUACJI PROCESOWEJ

Stoimy na stanowisku, że podstawą efektywnej współpracy jest utrzymywanie stałej komunikacji adwokata z Klientem i bieżące informowanie Klienta o postępach w sprawie. Każdy Klient otrzymuje od Kancelarii indywidualny dostęp do stworzonego dla niego Panelu Klienta, za pośrednictwem którego ma możliwość monitorowania przebiegu postępowania, zapoznania się z korespondencją i treścią pism, jak również sprawdzenia stanu rozliczeń i czynności w sprawie.
INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE
Każda sprawa powierzona kancelarii traktowana jest w sposób indywidualny

Rozumiemy, że każda sprawa jest inna, dlatego też staramy się wypracować najbardziej optymalne rozwiązania prowadzące do jej pomyślnego zakończenia. Kancelaria dba o wysoką jakość świadczonych usług oraz zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych nam zadań. Rozumiemy, że Klient ma prawo oczekiwać aby adwokat był zawsze do jego dyspozycji.
WSPÓŁPRACA
ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ Z MOCY NIUANSÓW, DLATEGO CHĘTNIE SIĘGAMY PO OPINIE EKSPERTÓW

Dzięki pracy naszego zespołu oraz współpracy z doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami z różnych dziedzin prawa, warszawska kancelaria oferuje swoim Klientom pełną i kompleksową obsługę prawną.
AKTUALNOŚCI
12 paź 2017, Obciążenie dłużnika będącego przedsiębiorcą kosztami windykacji

Przedmiotem niniejszego wpisu jest możliwość obciążenia dłużnika, będącego przedsiębiorcą, kosztami windykacji. Taką możliwość dają przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pomimo, iż ustawa obowiązuje od ponad 4 lat, to niewielu przedsiębiorców ma świadomość uprawnień jakie im przysługują. Na wstępie należy nadmienić, że ustawa ta odnosi się do podmiotów, które zawierają umowę na odpłatną dostawę towarów lub odpłatną dostawę usług, w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych: Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Wierzyciel nabywa uprawnienie do odsetek, o których mowa powyższym przepisie w sytuacji gdy łącznie: (1) spełni swoje świadczenie względem dłużnika oraz (2) dłużnik nie dokonał zapłaty w uzgodnionym terminie.

Jak słusznie wskazuje Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 11 grudnia 2015 r. (sygn. akt III CZP 94/15): Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie o rekompensatę w wysokości 40 euro powstaje po upływie terminów zapłaty ustalonych w umowie lub ustalonych zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 4 tej ustawy.

Oznacza to, że wytaczając powództwo przeciwko dłużnikowi możemy bez wcześniejszego wzywania dłużnika do zapłaty równowartości kwoty 40 euro, doliczyć ją do dochodzonego roszczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych: Oprócz kwoty stanowiącej równowartość 40 euro, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Oznacza to, że gdy koszty windykacji naszej należności przekroczą kwotę równowartości 40 euro, będziemy mogli dochodzić pełnego pokrycia poniesionych przez nas kosztów. Oczywiście należy mieć na uwadze, że koszty te mają być w uzasadnionej wysokości.

Należy również pamiętać, że Przepis art. 10 ust. 2 nie zdejmuje z wierzyciela obowiązku wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia. Jeżeli więc koszty windykacyjne przekroczą równowartość 40 euro wierzyciel zobowiązany jest zgodnie z treścią art. 455 k.c. wezwać dłużnika do zapłaty. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 12 maja 2016 r. I ACa 110/16).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji lub zlecić naszej kancelarii adwokackiej przeprowadzenie postępowania windykacyjnego to zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: kancelaria@wysocki-wudarczyk.pl lub kontaktu telefonicznego pod numerem: 22 308 05 17. 

proti - to be online