indywidualne
traktowanie klienta

10 lip 2018
Istotne zmiany okresów przedawnienia w kodeksie cywilnym oraz zasad ich obliczenia. Nowe zmiany w kodeksie cywilnym, weszły w życie w dniu 9 lipca 2018 r.

Istotne zmiany okresów przedawnienia w kodeksie cywilnym oraz zasad ich obliczenia. Nowe zmiany w kodeksie cywilnym, weszły w życie w dniu 9 lipca 2018 r. Zostały one wprowadzone ustawą z 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem wprowadzonej ustawy jest skrócenie terminów przedawnienia a także wprowadzenie nowy zasada ich obliczania.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 k.c. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Kluczową więc zmianą jest skrócenie z 10 lat ogólnego okresu przedawnienia do lat 6, a także ustalenie końca terminu na ostatni dzień roku kalendarzowego dla terminów przedawnienia dłuższych i równych 2 lata.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 125 § 1 k.c. okresy przedawnienia roszczeń zostały również skrócone z 10 do 6 lat jeżeli roszczenia te wynikają z prawomocnychorzeczeń sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenia sądu polubownego, jak również roszczenia stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

 

Kolejną istotna zmianą mającą poprawić bezpieczeństwo konsumentów jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. (art. 117 § 21 k.c.). Jednakże rozwiązanie to nie zostało pozbawione wyjątków i tak został wprowadzony art. 1171 k.c., zgodnie z którym:

§ 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

§ 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:

1) długość terminu przedawnienia;

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

 

W naszej ocenie wprowadzone zmiany powinny poprawić pewność dłużnika bądź wierzyciela co do swojej sytuacji prawnej a także poprawić pewność obrotu. Należy zauważyć, że ogólny okres przedawnienia wynoszący 6 lat jest okresem wystarczającym do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania roszczeń. Skrócenie okresu przedawnienia powinno zadziałać mobilizująco na wierzycieli do podejmowania wcześniej działań, a tym samym dłużnicy szybciej uzyskają rozwiązanie ich zobowiązań czy to przez określenie ich zobowiązań przez sąd czy też przedawnienie tych roszczeń. W związku z tym obie strony stosunku prawnego uzyskają szybszą pewność co do ich sytuacji prawnej, co zawsze powinno być postrzegane pozytywnie.

 

Również za pozytywne należy uznać wprowadzone zmiany zapewniające większe bezpieczeństwo konsumentom. Należy zauważyć, że aktualnie tempo życia jest bardzo duże, co przekłada się na zwiększenie ilość uczestniczenia przez konsumentów w różnego rodzaju stosunkach prawnych. W związku z tym uzasadnione jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa skutków tych stosunków prawnych, jednocześnie będzie to mobilizowało przedsiębiorców do dochodzenia swoich roszczeń względem konsumentów przed upływem okresów przedawnienia. W związku z tym rozwiązanie to będzie skutkowało szybszym wyjaśnianiem sytuacji spornych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcom, co zawsze należy traktować jako okoliczność pozytywną.

 

 

 

 

 

ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online