indywidualne
traktowanie klienta

Adwokat - prawo i sprawy karne

Nasza warszawska kancelaria adwokacka zajmuje się prowadzeniem spraw karnych. Posiadamy doświadczenie zarówno jako obrońcy, jak również jako pełnomocnicy pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych). Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe, aż po postępowanie przed Sądem Najwyższym.

Mając świadomość jak ważne dla naszych Klientów są ich sprawy, nasza warszawska kancelaria adwokacka zapewnia każdemu Klientowi elektroniczny dostęp do Panelu Klienta, który umożliwia wszystkim Klientom pozostawanie na bieżąco z ich sprawami, zapoznanie się z całą korespondencją dotyczącą postępowania (wychodzącą i przychodzącą), treścią pism oraz innymi istotnymi kwestiami.

Niezależnie od roli procesowej w jakiej się Państwo znajdują, bardzo istotne jest aby podjęcie współpracy z adwokatem nastąpiło już w najwcześniejszym etapie postępowania, czyli w postępowaniu przygotowawczym. Jest to niezwykle ważne, aby już na tym etapie aktywnie rozpocząć działania, które pozwolą osiągnąć pozytywny efekt w sprawie z zakresu prawa karnego.

 

Jeżeli jesteś osobą podejrzaną/oskarżoną pamiętaj o swoich uprawnieniach w szczególności do kontaktu ze swoim obrońcą od samego początku. Błędy popełnione na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego mogą zaważyć na dalszych losach postępowania z zakresu prawa karnego. Podstawowym zadaniem adwokata - obrońcy w postępowaniu przygotowawczym jest aktywne uczestniczenie we wszystkich możliwych czynnościach przeprowadzanych przez policję oraz prokuraturę, gdyż tylko w ten sposób możemy już na tym etapie wykazywać, że stawiane zarzuty są bezzasadne a postępowanie względem Ciebie powinno zostać umorzone.

W przypadku gdy zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala na umorzenie sprawy na etapie postępowania przygotowawczego, pamiętaj o konsensualnych możliwościach zakończenia sprawy. Obecnie istnieją dwie procedury opisane w art. 335 k.p.k. oraz w art. 387 k.p.k., które umożliwiają zakończenie sprawy bez przeprowadzenia całego etapu postępowania sądowego. Zaletą tego sposobu zakończenia sprawy jest posiadanie realnego wpływu na wymiar kary oraz szybkość zakończenia postępowania. Warto pamiętać, że „negocjując” wymiar kary z prokuratorem należy to robić niezwykle umiejętnie, kładąc odpowiedni nacisk na argumenty wpływające na jak najniższy wymiar kary.

Jeżeli konsensualne zakończenie sprawy jest niemożliwe lub jest niekorzystne, adwokat przygotowuje odpowiednią linię obrony na czas prowadzenia sprawy karnej przed Sądem I instancji. Kluczowym zadaniem na tym etapie postępowania jest przedstawienie przez obronę jak najkorzystniejszego dla oskarżonego przebiegu wydarzeń. W tym celu należy skoncentrować się na uzupełnieniu materiału dowodowego, który potwierdzi przedstawiony przez oskarżonego stan faktyczny.

Niekorzystny wyrok Sądu I instancji nie musi jeszcze oznaczać zakończenia sprawy. Od wyroku I instancji zawsze przysługuje odwołanie w postaci apelacji. Co ważne, jeżeli apelację od wyroku wnosi tylko oskarżony, to wyrok Sądu II instancji nie może pogorszyć sytuacji oskarżonego. W praktyce oznacza to, że w II instancji uzyskamy rozstrzygnięcie korzystniejsze od tego z I instancji albo w najgorszym wypadku wyrok pozostanie bez zmian.

Jeżeli Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji, którym zostałeś skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności, pamiętaj, że przy spełnieniu odpowiednich warunków istnieje możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego.

 

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w wyniku przestępstwa nie zwlekaj, podejmij współpracę z adwokatem, który zabezpieczy Twój interes nie tylko wnosząc o najwyższą karę dla sprawcy, ale także walcząc o należne Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zainicjowanie postępowania karnego zazwyczaj zaczyna się od zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Ważne, aby osoba rozpatrująca zawiadomienie już w trakcie zapoznawania się z nim została przekonana, że doszło do popełnienia przestępstwa i należy podjąć w tym zakresie stosowne czynności. Przygotowując zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa należy również zastanowić się nad stosownymi środkami dowodowymi, które będą stanowiły potwierdzenie przedstawionych przez Ciebie twierdzeń. 

W toku postępowania przygotowawczego policja lub prokuratura przeprowadza liczne czynności dowodowe, takie jak przesłuchania świadków, dokonywanie eksperymentów procesowych, zamawianie opinii biegłych. W większości czynności postępowania przygotowawczego może wziąć udział zawodowy pełnomocnik pokrzywdzonego z kancelarii adwokackiej, uczestniczy on wówczas w przesłuchaniach świadków i podejrzanego, mając możliwość zadawania tym osobom pytań. Pełnomocnik może również przedstawiać swoje stanowisko i uwagi co do wydanych opinii biegłych, bądź też ogólnie współpracować z organami ścigania, tak aby postępowanie przygotowawcze zakończyć po myśli pokrzywdzonego.

Sukcesem dla pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym jest zakończenie tego etapu wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu. Statystycznie w Sądach rejonowych 88,02% spraw kończy się skazaniem. Informujemy, że aby być stroną postępowania karnego na etapie sądowym nie wystarczy posiadać status pokrzywdzonego, ale należy w odpowiednim czasie złożyć do Sądu wniosek o występowaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Jest to istotne, aby przez cały okres postępowania sądowego mieć realny wpływ na jego przebieg. Niezależnie od powyższego należy pamiętać o złożeniu wniosku o orzeczenie przez Sąd odszkodowania lub zadośćuczynienia, bez tego wniosku Sąd nie ma obowiązku orzec o odszkodowaniu czy zadośćuczynieniu na rzecz pokrzywdzonego. W przypadku gdyby zadośćuczynienie lub odszkodowanie było niewystarczające, pamiętaj, że masz możliwość dochodzić jego uzupełnienia na drodze postępowania cywilnego.

Jeżeli prokurator nie zdecydował się na wniesienie aktu oskarżenia, nie wszystko jeszcze stracone. Taką decyzję można zaskarżyć do Sądu, który uwzględniając zażalenie przekaże prokuraturze sprawę do ponownego prowadzenia. Jeżeli prokurator ponownie wyda decyzję negatywną dla pokrzywdzonego, wówczas pokrzywdzony ma możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia do Sądu. Pokrzywdzony staje się wtedy głównym oskarżycielem w sprawie. Pamiętaj, że subsydiarny akt oskarżenia musi zostać podpisany przez zawodowego pełnomocnika, np. adwokata. W przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi brak formalny, który będzie podlegał uzupełnieniu.

 

Powyżej opisane procedury dotyczą przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. W prawie karnym istnieje ponadto kategoria przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. W takim przypadku pokrzywdzony – za pośrednictwem adwokata - sporządza i wnosi do Sądu prywatny akt oskarżenia.

ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online