indywidualne
traktowanie klienta

Adwokat - prawo pracy

Jeden z głównych obszarów praktyki naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej stanowi prawo pracy. Adwokaci prowadzą bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, jak również świadczą pomoc prawną na rzecz osób fizycznych - pracowników, których sytuacja zawodowa wymaga pomocy specjalisty.

 

Pracodawca

Prawo pracy stanowi element działalności przedsiębiorcy. Znajomość obowiązujących regulacji w tym obszarze, jak również projektowanych zmian przepisów, ma istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Nieoczywistość przepisów dotyczących problematyki zatrudnienia, częste zmiany w przepisach oraz ewoluujące orzecznictwo Sądów, które w tej dziedzinie odgrywa istotne znaczenie, sprawia, że prawo pracy nie jest najłatwiejszą dziedziną prawa. Wątpliwości interpretacyjne sprzyjają sporom między pracownikiem a pracodawcą, stwarzają ryzyko niekorzystnego wyniku przeprowadzonej u przedsiębiorcy kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy. Świadczenie przez kancelarię adwokacką obsługi prawnej przedsiębiorcom ma na celu praktyczną pomoc w rozstrzyganiu bieżących problemów pracowniczych, jak również zminimalizowanie ryzyka związanego ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce i bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Przygotowujemy dokumenty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pracodawcy oraz świadczymy usługi w zakresie egzekwowania praw i obowiązków pracodawców, pracowników i organizacji związkowych.

Rozumiemy jak istotne dla Klienta jest posiadanie bieżącej informacji o postępach w sprawie. Powierzając prowadzenie sprawy adwokatom z naszej kancelarii każdy Klient otrzymuje indywidualnego opiekuna prawnego, który na bieżąco monitoruje i przewodzi zespołowi prowadzącemu sprawy danego Klienta.

Ponadto w ramach współpracy każdy nasz Klient uzyskuje od Kancelarii indywidualny dostęp do systemu obsługi Klienta - Panelu Klienta, przy pomocy którego Klient ma możliwość samodzielnego monitorowania przebiegu prowadzonej dla niego sprawy. W ten sposób Klient naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej ma możliwość zapoznać się z czynnościami w sprawie, korespondencją i treścią ostatnio sporządzonych pism o dogodnej dla niego porze oraz miejscu.

 

W zakres usług Kancelarii wchodzi w szczególności:

 • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy,
 • opiniowanie, negocjowanie, przygotowywanie dokumentacji prawno-pracowniczej, w tym umów z kadrą menedżerską, umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenia, o współpracy, o świadczenie usług, kontrakty menedżerskie, o przeniesienie autorskich praw majątkowych), umów o zakazie konkurencji, zobowiązań do zachowania poufności, umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, umów o powierzenie mienia, dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron, umów z agencjami pracy tymczasowej, umów dotyczących zasad zatrudniania w okresie oddelegowania,
 • opiniowanie, negocjowanie, przygotowywanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, regulaminów premiowania, regulaminu zwolnień grupowych, regulaminu funduszu świadczeń socjalnych, jak również obwieszczeń, zakładowych układów zbiorowych pracy, polityk i kodeksów etycznych, regulaminów korzystania z samochodów służbowych,
 • doradztwo wzakresie form zatrudniania, sposobu nawiązywania irozwiązywania stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i zwolnień grupowych,
 • doradztwo i reprezentowanie w sporach i negocjacjach ze związkami zawodowymi,
 • opracowywanie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych zatrudnionych,
 • doradztwo w kwestiach związanych z pracowniczą własnością intelektualną,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami i związkami zawodowymi,
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, przejścia zakładu pracy, łączenia spółek pod kątem regulacji prawa pracy,
 • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących ZUS,
 • reprezentowanie w sporach sądowych
 
 

Pracownik

Kancelaria oferuje pracownikom pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym świadczy usługi w zakresie dochodzenia przez pracowników wobec pracodawców roszczeń ze stosunku pracy. Obszerność i stopień skomplikowania przepisów dotyczących problematyki zatrudnienia, ich różnorodna interpretacja dokonywana przez Sądy oraz organy kontrolne sprawiają, że prawo pracy nie jest najłatwiejszą dziedziną prawa. Nieznajomość specyfiki prawa pracy, przepisów szczegółowych, orzecznictwa czy procedury sądowej może znacznie utrudnić skuteczne dochodzenie roszczeń. Pracownik jako słabsza strona stosunku pracy, często nie jest świadomy przysługujących mu uprawnień, nie jest w stanie skutecznie egzekwować swoich praw. W sporze z pracodawcą jest zazwyczaj stroną słabszą, stąd pomoc adwokata, zarówno na etapie przedsądowym, jak i postępowania sądowego, jest szczególnie uzasadniona. Przekazując Kancelarii prowadzenie sprawy Klient zdejmuje z siebie ciężar prowadzenia postępowania. Adwokat prowadzi sprawę kompleksowo, w jak najlepszym interesie Klienta, dążąc do zapewnienia Klientowi możliwie najlepszej ochrony prawnej. Korzystanie z pomocy adwokata umożliwia nie tylko prawidłowe zabezpieczenie interesu Klienta zarówno na etapie negocjacji, jak i postępowania sądowego, ale również korzystnie wpływa na skrócenie czasu trwania procesu. Zawodowy charakter działalności sprawia, że adwokat wie kiedy oraz jakie konkretnie czynności należy podjąć, aby postępowanie toczyło się możliwie sprawnie, a interes Klienta pozostawał zabezpieczony. 

W naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej rozumiemy jak ważne dla Klienta jest rozeznanie w aktualnej sytuacji procesowej. Kancelaria zapewnia swym Klientom bieżącą informację o postępach w sprawie poprzez przydzielonego do sprawy opiekuna prawnego. Ponadto, korzystając z możliwości jakie niesie ze sobą nowoczesna technologia, Kancelaria zapewnia swoim Klientom stały, indywidualny dostęp do stworzonego w tym celu Panelu Klienta, który umożliwia Klientom samodzielne monitorowanie sprawy, w tym zapoznanie się z treścią korespondencji i pism o każdej porze i w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu.


Kancelaria reprezentuje pracowników zarówno na etapie przedsądowym (negocjacje, mediacje), jak również w toku postępowania sądowego. Prowadzimy w szczególności sprawy:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o odszkodowanie z tytułu niezasadnego lub niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy o pracę,
 • o naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu i mobbing,
 • o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz innych świadczeń,
 • z zakresu kar porządkowych,
 • o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu lub rentę po zmarłym pracowniku,
 • roszczeń z tytułu wypadków przy pracy.
ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online