indywidualne
traktowanie klienta

Sprawy cywilne

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego. Jest to jedna z najrozleglejszych dziedzin prawa, która w postępowaniu sądowym kieruje się szczególnymi regulacjami .

Adwokaci kancelarii zapewnią Państwu pomoc na każdym etapie sprawy, począwszy od konsultacji i porad prawnych, poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji, inicjowanie postępowań sądowych (sporządzanie pozwów i wniosków), prowadzenie postępowania sądowego (reprezentacja przed Sądem, sporządzanie pism w toku postępowania sądowego), po prowadzenie postępowania egzekucyjnego (sporządzenie wniosku i pism w toku postępowania egzekucyjnego). Kancelaria posiada bogate doświadczenie zarówno w windykacji, jak i antywindykacji należności, prowadzeniu sporów wynikających z umów, dochodzeniu odszkodowań.

W naszej warszawskiej kancelarii adwokackiej mamy świadomość, że każda sprawa jest wyjątkowo ważna dla naszych Klientów. Z tego względu, w ramach prowadzonego przez naszych adwokatów postępowania, otrzymują Państwo dostęp do Panelu Klienta, który pozwoli Państwu być na bieżąco z tym co dzieje się w sprawie. Dostęp do Panelu umożliwia zapoznanie się m.in. z pełną korespondencję dotyczącą sprawy (przychodzącą oraz wychodzącą), stanem rozliczeń, treścią pism i innymi informacjami dotyczącymi sprawy. Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo te udogodnienie.

Dodatkowo Kancelaria umożliwiła Klientom korzystanie z usług naszych adwokatów bez wychodzenia z domu, poprzez system porad online. Za pośrednictwem formularza porad online mają Państwo możliwość zlecić nam przygotowanie podstawowej porady prawnej, rozbudowanej opinii prawnej, sporządzenie pozwu lub wniosku na podstawie przedstawionych przez Państwa dokumentów. Za wszystko mogą Państwo łatwo zapłacić za pośrednictwem karty kredytowej lub szybkiego przelewu.

Zapraszamy również do bezpośredniego lub mailowego kontaktu z naszą kancelarią adwokacką, w trakcie którego umówimy spotkanie i dokonamy wstępnej wyceny poprowadzenia Państwa sprawy.


Jeżeli chcesz dochodzić swoich roszczeń pamiętaj o prawidłowym skonstruowaniu pozwu. W szczególności należy mieć na uwadze, aby pozew zawierał wszystkie konieczne wnioski dowodowe, które potwierdzą Twoje roszczenie zarówno co do jego zasady, jak i co do wysokości. Istnieje ryzyko, że Sąd nie dopuści dowodów, które zostałyby zgłoszone na późniejszym etapie, stąd bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie pierwszego pisma inicjującego postępowanie. Pamiętaj, że gdy dochodzisz roszczenia to na Tobie spoczywa obowiązek jego udowodnienia. Dodatkowo przed zainicjowaniem postępowania sądowego weź pod uwagę czy Twoje roszczenia nie są przedawnione, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że Sąd oddali Twoje powództwo z uwagi na podniesiony zarzut przedawnienia, co będzie wiązało się z poniesieniem kosztów sądowych.

Prowadzenie postępowania sądowego również wymaga dużej czujności, takim przykładem może być sytuacja, w której Sąd oddali Twój wniosek dowodowy. Wówczas, jeżeli uznasz to działanie za nieprawidłowe (niezgodne z przepisami postępowania cywilnego) należy koniecznie złożyć zastrzeżenie do protokołu w trybie art. 162 k.p.c., podając jednocześnie jakiego naruszenia dopuścił się Sąd. W przeciwnym razie utracisz możliwość powołania się na to uchybienie w ewentualnej apelacji. Jeżeli wyrok Sądu I instancji jest dla Ciebie niekorzystny pamiętaj, że masz 7 dni od jego ogłoszenia na złożenie wniosku o uzasadnienie, tylko tak otrzymasz pisemną informację co było powodem wydania takiego orzeczenia. Kolejny bardzo ważny termin, o którym radzą pamiętać nasi adwokaci, to termin na apelację. Masz na nią 14 dni od dnia kiedy otrzymałeś wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem lub w przypadku kiedy nie wnosiłeś o takie uzasadnienie od momentu kiedy upłynął termin na złożenie wniosku o uzasadnienie.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jeżeli ktoś chce od Ciebie dochodzić roszczeń, pamiętaj, że to strona która dochodzi roszczeń musi je udowodnić zarówno co do zasady, jak i wysokości. Jeżeli nie uda się zakwestionować podstawy dochodzonego roszczenia istnieje możliwość kwestionowania jego wysokości, która musi zostać udowodniona.

Drugą bardzo ważną zasadą, którą doradzają mieć na uwadze adwokaci gdy jesteś pozwanym, jest zwracanie uwagi na terminy przedawnienia. Pamiętaj, że każde roszczenie po pewnym czasie się przedawnia, najdłuższy okres przedawnienia to okres 10 lat. Dlatego jeżeli zostałeś pozwany sprawdź z jakiego rodzaju roszczeniem masz do czynienia oraz jakie są terminy jego przedawnienia. Oczywiście są sposoby, z których wierzyciele często korzystają, mające na celu przerwanie biegu przedawnienia. Przerwany bieg przedawnienia rozpoczyna swój bieg od nowa, po zakończeniu zdarzenia, które powodowało jego przerwanie.

Pomimo, że obowiązek wykazania roszczenia (ciężar dowodu) spoczywa na osobie, która go dochodzi, to jako pozwany nie możesz zachować się całkowicie biernie. Takie zachowanie mogłoby wiązać się z kilkoma negatywnymi dla Ciebie konsekwencjami. W pierwszej kolejności należy wskazać na możliwość wydania przez Sąd wyroku zaocznego, który stanowi jednocześnie tytuł zabezpieczający.

Ponadto kodeks postępowania cywilnego przewiduje różnego rodzaju domniemania. Jednym z takich przepisów jest art. 230 k.p.c., który stanowi, że gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, Sąd, mając na uwadze wyniki całej sprawy, może fakty te uznać za przyznane. Dlatego też zawsze staraj się wnieść odpowiedź na pozew, w której przedstawisz swoje stanowisko w procesie. Nasza warszawska kancelaria adwokacka przypomina, że pomimo istniejącego obowiązku po stronie powoda udowodnienia dochodzonego przez niego roszczenia, warto też w odpowiedzi na pozew przedstawić własne wnioski dowodowe, które wykażą bezzasadność roszczenia dochodzonego przeciwko Tobie.

Prowadzenie procesu sądowego wymaga dużej czujności i znajomości przepisów postępowania cywilnego. Jako przykład należy wskazać sytuację gdy Sąd bezpodstawnie oddali zgłoszony przez Ciebie wniosek dowodowy. Wówczas należy koniecznie zgłosić tzw. zastrzeżenie do protokołu rozprawy w trybie art. 162 k.p.c., wskazując jakiego naruszenia dopuścił się Sąd oddalając wniosek. W przeciwnym razie utracisz możliwość powołania się na to uchybienie jako zarzut ewentualnej apelacji.

Pamiętaj, że strony procesu mają prawo do zapoznania się z uzasadnieniem wydanego przez Sąd rozstrzygnięcia. Jest to szczególnie uzasadnione dla strony, która przegrała proces przed Sądem I instancji, gdyż umożliwia zapoznanie się z pobudkami, którymi kierował się Sąd wydając orzeczenie oraz sformułowanie szczegółowych zarzutów stanowiących podstawę apelacji. Pamiętaj, aby wniosek o uzasadnienie wyroku złożyć do Sądu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Tylko wówczas otrzymasz od Sądu pisemną informację o tym co było powodem wydania orzeczenia w Twojej sprawie.

Innym ważnym terminem jest termin na wniesienie apelacji od wyroku lub postanowienia co do istoty sprawy wydanego przez Sąd I instancji. Termin ten wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie wyroku (postanowienia co do istoty sprawy) wraz z pisemnym uzasadnieniem owego orzeczenia. Jeżeli jednak nie złożyłeś do Sąd wniosku o sporządzenie i doręczenie takiego uzasadniania, termin 14 dni na wniesienie apelacji liczony jest od dnia, w którym upłynął termin na złożenie wniosku o uzasadnienie, czyli od 7 dnia od dnia ogłoszenia orzeczenia.

ZAINTERESOWANY OFERTĄ?
proti - to be online