INDYWIDUALNA
WYCENA
ZASADY ROZLICZEŃ

WYNAGRODZENIE ADWOKATÓW Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG USTALANE JEST INDYWIDUALNIE W POROZUMIENIU Z KLIENTEM, PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy adwokata. Kancelaria przewiduje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na raty.

Ponadto kancelaria adwokacka przygotowała gotową ofertę dla przedsiębiorców oraz ofertę dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, która przewiduje stałą i konkretną kwotę wynagrodzenia za określony pakiet godzin pracy na rzecz Klienta w danym miesiącu kalendarzowym.

Kancelaria proponuje następujące systemy rozliczeń:
SYSTEM RYCZAŁTOWY
System ryczałtowy - przewiduje z góry określoną kwotę wynagrodzenia za konkretne czynności wykonane przez adwokata na rzecz Klienta (np. sporządzenie pisma procesowego, opinii prawnej, projektu umowy, wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowanie w negocjacjach, zastępstwo na rozprawach). System stosowany jest w postępowaniach, w których z góry można oszacować zakres czynności jakie zostaną wykonane w ramach zlecenia - zarówno z zakresu prawa pracy, prawa karnego, spraw rozwodowych i innych obszarów ustawodawczych.
SYSTEM GODZINOWY
System godzinowy – przewiduje, że wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o stałą stawkę godzinową oraz czas poświęcony na realizację zlecenia. Wysokość wynagrodzenia odpowiada iloczynowi godzin pracy adwokata nad zleconym zadaniem oraz ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez kancelarię adwokacką czynności oraz czasu ich realizacji. W oparciu o te dane wyliczane jest wynagrodzenie. System godzinowy sprawdza się w tych sprawach, w których adwokat nie ma możliwości ustalenia z góry zakresu czynności niezbędnych do wykonania w ramach zlecenia.
SYSTEM MIESZANY
System mieszany, górne ograniczenie wynagrodzenia (CAP) – system stosowany najczęściej w połączeniu z systemem stawek godzinowych lub ryczałtowym. Wynagrodzenie adwokatów wyliczone jest na podstawie ilości przepracowanych godzin lub wynagrodzenia za poszczególne czynności z tym zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie warszawskiej kancelarii nie przekroczy określonej z góry wysokości. System pozwala ograniczyć ryzyko związane z niepewnością co do łącznej kwoty wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.
SYSTEM „SUCCESS FEE”
System „success fee” – przewiduje ustaloną z Klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w niższej niż zwyczajowo kwocie oraz składnik dodatkowy w postaci premii (określonej kwotowo bądź procentowo), uzależnionej od pozytywnego wyniku sprawy, którą prowadzą adwokaci. Premia na rzecz warszawskiej kancelarii adwokackiej należna jest wyłącznie w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy. Model wynagrodzenia stosowany najczęściej w sprawach o odszkodowania za szkody w mieniu oraz na osobie.


Szczegółowe informacje na temat wysokości wynagrodzenia w konkretnej sprawie można uzyskać drogą telefoniczną (22 308 05 17) lub mailową.

Wynagrodzenie kancelarii adwokackiej nie obejmuje kosztów sądowych i administracyjnych, podatków, kosztów tłumaczeń itp.
Współpracuj z nami
proti - to be online